ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ด้วยสำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน   2  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม     จำนวน  1  อัตรา
1.3 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย นี้


image เอกสารแนบ