ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นทะเบียนทนายขอแรง

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาขอยกเลิกบัญชีทนายความขอแรงบัญชีเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศให้ทนายความผู้มีความประสงค์เป็นทนายขอแรงประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. ยื่นแบบแสดงความประสงค์
2. แบบฟอร์มความเชี่ยวชาญและประวัติการทำคดีของทนายความ
3. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ยื่นได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ
ทั้งนี้ ทนายที่ประสงค์เป็นทนายขอแรงจะต้องเป็นสมาชิกระบบ CIOS หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ https://cios.coj.go.th/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-801282


image เอกสารแนบ