Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakon Si Ayutthaya  Kwaeng  Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 และมาตรา 173 image

image เอกสารแนบ