ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาศในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๓

* เกณฑ์บัญชีมาตรฐานกลางการปล่อยตัวชั่วคราว (ราคาประกัน)

* คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ.2562   

* แนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวตามคำแนะนำประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอากสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ.2562

* วิธีการและขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันและ  วิธีการยื่นคำร้องใบเดียว

* แบบฟอร์มคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (คำร้องใบเดียว)