ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

กลุ่มงานคลัง