ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา