ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี