ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ