ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์