Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakon Si Ayutthaya  Kwaeng  Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ระบบ tracking systemimage

ระบบติดตามสำนวนคดี
Tracking System

-----------------------------------------------

 

       ระบบติดตามสำนวนคดี คือ ระบบงานสำหรับประชาชน คู่ความ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องในการติดตามสำนวนคดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่เข้าถึงโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลคดีที่ต้องการทราบ เช่น หมายเลขคดีแดง วันนัดพิจารณา วันตัดสิน วันครบอุทธรณ์ วันยื่นอุทธรณ์ วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้งานจะต้องทราบหมายเลขคดีดำ เช่น อ1/62 ผบ1/62 

Link:  คลิ้กเพื่อเข้าสู่โปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:  คลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม