Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakon Si Ayutthaya  Kwaeng  Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ระบบ e-Notice Systemimage

ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-Notice System
---------------------------------

      ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ e-Notice เป็นระบบที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุปคระสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และเป็น 1 ในเป้าหมายของสำนักงานศาลยุติธรรมที่กำหนดให้ ปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าสู่ COJ Digigtal Transformation (D-Court 2020)

      ระบบ e-Notice เป็นระบบที่สำนักงานศาลนำมาใช้แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ ทำให้สามารถประกาศได้เร็วขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงประกาศ

Link : คลิ้กเพื่อเข้าสู่โปรแกรม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : คลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านประกาศของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา : คลิ้กเพื่ออ่านประกาศ