ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา