ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไปของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ประวัติความเป็นมา

                                           

       เมื่อปี พ.ศ.  2500 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัด ในปีนั้นได้จัดตั้งศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยแบ่งอาคารบางส่วนของอาคารศาลจังหวัดเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารตึก 2 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีห้องพิจารณาคดี 4 บัลลังก์ จนกระทั่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นที่ทำการเรื่อยมาจน ต้นปี พ.ศ. 2557

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายมาที่ทำการศาลแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารเชื่อมติดกัน มีห้องพิจารณาคดีจำนวน 8 บัลลังก์ และห้องพิจารณาเวรชี้ 1 บัลลังก์     
       เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศาลยุติธรรม ให้จัดตั้งวิทยบริการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ที่ตั้ง

          ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์
          ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความเสมอภาค รวดเร็ว เที่ยงธรรม บริหารจัดการงานคดีอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม และคุณธรรมของสังคม
พันธกิจ

         1. พิจารณาพิพากษาคดี อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม
         2. สร้างระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของคู่ความ
         3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยความเสมอภาค
         4. พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการ
             ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เขตอำนาจศาล

          ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 16 อำเภอ คือ

       1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา     2. อำเภอท่าเรือ
       3. อำเภอบ้านแพรก      4. อำเภอลาดบัวหลวง
       5. อำเภอบางปะอิน 6. อำเภอบางปะหัน
       7. อำเภอบางไทร    8. อำเภอบางบาล
       9. อำเภอวังน้อย  11. อำเภอนครหลวง
       11. อำเภอภาชี 12. อำเภอบางซ้าย
       13. อำเภอผักไห่ 14. อำเภอเสนา
       15. อำเภอมหาราช    16. อำเภออุทัย