ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
Phranakornsriayutthaya Kwaeng Court